Saklama Hizmetinin Tanımı

11/07/2013 Tarih ve 28704 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1) ile saklama hizmeti aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

"MADDE 59"

 • (1) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi;
  • a) Yatırım hizmet ve faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun müşteriye ait kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası aracının merkezi saklama kuruluşlarında ve/veya yatırım kuruluşunun kendi nezdinde ve/veya işleme konu sermaye piyasası aracının niteliği itibariyle gerekli olması halinde başka bir yatırım kuruluşu nezdinde müşteri hesabına hak sahibi bazında tutulması ve izlenmesini, herhalükarda müşteri hesaplarına erişim yetkisi olmasını,
  • b) Müşteri hesabına veya müşterinin talimatı ile açılmış alt hesaplarına sermaye piyasası araçlarına ilişkin anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili, ödenmesi, yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve paylardan doğan oy haklarının kullanılması ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin teminat takibi yapılması gibi hizmetlerin sunulması ile söz konusu işlemlerin yatırım kuruluşu nezdindeki müşteri hesaplarına yansıtılmasını, ifade eder.
 • (2) Bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yönetilen varlıkların saklanması da birinci fıkrada tanımlanan saklama hizmeti kapsamında değerlendirilir.
 • (3) Saklama hizmeti sınırlı ve genel saklama hizmeti olmak üzere yürütülür.
  • a) Sınırlı saklama hizmeti; işlem aracılığı ve portföy aracılığı ile ilgili olarak yetkili olunan ve aracılık hizmetine konu olan sermaye piyasası araçlarının, bireysel portföy yöneticiliğine ilişkin yönetilen portföylerin, aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığına ilişkin olarak ise halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının saklanması ile sınırlıdır.
  • b) Genel saklama hizmeti; yetkili olunan ve işlemi yapılan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden bağımsız olarak sunulan saklama hizmeti sunulmasıdır.
 • (4) Müşterilerin sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan nakitlerinin saklanması da sermaye piyasası araçlarının saklanmasına ilişkin esaslara tabidir.”

Tebliğin tamamına aşağıdaki adresten ulaşılabilir
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130711-23.htm

Saklama Hizmetine Konu Ürünler aşağıdaki gibidir

 • • Para piyasası araçları,
 • • Sermaye piyasası araçları,
 • • Vadeli işlemler,
 • • Opsiyonlar,
 • • Nakit, döviz, mevduat,
 • • Kıymetli madenler,
 • • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülecek diğer varlıklar ve işlemler için saklama hizmeti verilebilmektedir.